top of page
220014089_116951143894494_3110347536269726684_n.jpg
218840555_541120347236973_5786563978510968433_n.jpg

Spuścizny 
w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych
bazą źródłową w badaniach biograficznych

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

22-23 września 2022 r. 

logo_KONFERNCJA2.png

O KONFERENCJI

Organizator: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Pracownia Encyklopedii i Słowników 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Bogumiła Celer, KTPN, PBP KP


Zespół organizacyjny:      Marcin Mikołajczyk (KTPN, Biblioteka Naukowa AK), - sekretarz konferencji
                                                     Anna Lisiecka (PBP KP)
                                                     Henryka Karolewska (KTPN, PBP KP)
                                                     Róża Pomiecińska (KTPN, PBP KP)

                                                     Anna Wojtynka (KTPN, PBP KP)
                                                     Aldona Zimna (KTPN, PBP KP)


Komitet Naukowy: 
 

prof. AK dr hab. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) - przewodniczący

 

prof. AK dr hab. Ewa Andrysiak (Akademia Kaliska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

prof. UWr dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego) 

dr Agnieszka Fluda-Krokos (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) 

dr Iryna Horban  (Muzeum Etnograficzne i Przemysłu Artystycznego we Lwowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) 

prof. dr hab. Alicja Kulecka (Wydział Historii Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii Uniwersytetu Warszawskiego) 

dr hab. Mirosław A. Supruniuk (Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu) 

 


 

Miejsce i forma obrad: Kalisz, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, ul. Południowa 62,

62-800 Kalisz

Organizatorzy przewidują konferencję stacjonarną w Kaliszu. W razie wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych i stosownych ograniczeń prawnych, sesja zostanie zorganizowana zdalnie na platformie Zoom lub MS Teams.


(Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów, a w przypadku większej ich ilości do wydłużenia trwania konferencji o jeden dzień)

 

Język obrad: polski


Założenia programowe:
W ostatnich latach można zaobserwować coraz częściej pojawiające się informacje o przekazywaniu różnorodnych spuścizn, materiałów i pamiątek, często także rodzinnych, do zbiorów publicznych, instytucji cieszących się zaufaniem ofiarodawców. Dlatego też chcielibyśmy, aby myślą przewodnią konferencji były gromadzone w archiwach, bibliotekach i muzeach spuścizny. 
Konferencja adresowana jest do różnych grup zawodowych, teoretyków i praktyków z instytucji archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, ośrodków akademickich. Będzie to platforma wymiany myśli teoretycznej, jak i obserwacji na temat praktycznej strony zajmowania się takimi kolekcjami z punktu widzenia bibliotekarza, archiwisty, muzealnika, ale także badacza wykorzystującego w swoich pracach zbiory tego rodzaju. 
Konferencja stanie się również głównym wydarzeniem obchodów jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej prof. AK dr hab. Krzysztofa Walczaka.
Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko biblioteki, ale także inne partnerskie placówki gromadzące materiały będące świadectwem życia i działalności osób, czy też instytucji, stowarzyszeń, organizacji. Mogą to być omówienia spuścizn fotograficznych, artystycznych, korespondencji i wielu innych. Chcemy zwrócić uwagę na ich bogactwo, różnorodność i rozproszenie oraz znaczenie w badaniach biograficznych, na biograficzną bazę źródłową w nich zawartą. Chcemy przyjrzeć się w jaki sposób są one opracowywane, jakie są koleje losu pozyskiwania tego typu materiałów. Celem konferencji jest także promocja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej wśród szerszego grona osób zainteresowanych tą tematyką. 
Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach dwuletniego projektu pt. „Biografistyka w perspektywie regionalnej” przez Pracownię Encyklopedii i Słowników Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa” w obszarze „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”. 
Celem projektu jest popularyzacja oraz rozwój badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki; przede wszystkim upamiętnienie aktywności osób, które odegrały znaczącą role w dziejach regionu Wielkopolski południowo-wschodniej, bądź też całego kraju oraz za granicą i przez to przyczyniły się do zainteresowania historią naszego regionu oraz jego rolą w dziejach narodu i państwa. 
W trakcie konferencji nie chcemy ograniczać się do omawiania problematyki związanej z Wielkopolską. Pragniemy także poświęcić miejsce na ukazanie roli i znaczenia spuścizn będących świadectwem życia osób z poza naszego regionu, mających znaczący wpływ na rozwój nauki, kultury, sztuki czy też innych obszarów życia społecznego i gospodarczego Polski. 

 

Uczestnictwo bierne i czynne w konferencji jest bezpłatne.


Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej konferencji i przesłany uczestnikom.


Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z przepisami władz dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formy przeprowadzenia konferencji w razie wprowadzenia nowych obostrzeń sanitarnych przez władze.
 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Planowane jest także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (monografii naukowej) w Wydawnictwie KTPN znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – wykaz Ministerstwa Edukacji i Nauki (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa UIW 38600) jesienią 2023 r.


Prosimy o dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej do 15 marca 2023 r.


Wymogi redakcyjne dla autorów zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji.

 

mein_nds_cmyk_multicolor_black.png

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529407/2021/2021. 

 

bottom of page