top of page

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Z inicjatywy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zamierzamy przygotować nowe wydanie Słownika polskich towarzystw naukowych (istniejących w chwili obecnej), opierając się na edycji Słownika polskich towarzystw naukowych, wydanego w 2004 r. jako I tom owego wydania, obejmujący „towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce”.

 

Upływ czasu oraz zmiany zachodzące w szeroko pojętym środowisku polskich towarzystw naukowych powodują, że wobec coraz bardziej widocznej potrzeby konsolidacji tego środowiska celowym wydaje się stworzenie nowej wersji słownika, ukazującego potencjał naukowy i organizacyjny stowarzyszeń i dokumentującego ich znaczenie dla nauki polskiej.

 

Zadania tego podjął się zespół wyłoniony przez Radę Towarzystw Naukowych, opierając się na prowadzonych już wcześniej pracach Pana Sekretarza Rady Tadeusza Majsterkiewicza oraz działaniach Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego, proponując następujące działania organizacyjne i redakcyjne:

1. Działania organizacyjne i ich chronologia:

Pozyskanie adresów towarzystw naukowych, potwierdzenie ich istnienia i działania, dotarcie do nowych stowarzyszeń, nieobecnych w edycji słownika z 2004 r. – VIII-XII 2023,

2. Zebranie tekstów haseł – do III 2024

3. Redakcja tekstów (merytoryczna, językowa, techniczna) i uzyskanie ostatecznej wersji – IV-VI 2024

4. Zamieszczenie wersji elektronicznej słownika w przestrzeni wirtualnej – VII 2024

 

 

 

Proponujemy następującą strukturę słownika i strukturę hasła:

 

STRUKTURA SŁOWNIKA

SPIS TRESCI

Słowo wstępne

Przedmowa

Towarzystwa naukowe ogólne

Towarzystwa naukowe specjalistyczne

        Nauki humanistyczne i społeczne

        Nauki biologiczne

        Nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne

        Nauki techniczne

        Nauki rolnicze i leśne

        Nauki medyczne

        Nauki o Ziemi i górnicze

Stowarzyszenia naukowo-techniczne

Aneks (wykaz towarzystw istniejących w KRS, które nie nadesłały not o własnej działalności)

Indeks nazw towarzystw

 

STRUKTURA HASŁA

 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

    Nazwa (nazwy) towarzystwa

    Rok założenia

    Okresy działalności

    Siedziba i dane adresowe (Adres, telefon/fax, strony www i adres mailowy)

    Struktura organizacyjna (Wydziały, Komisje, Sekcje, Oddziały)

    Biblioteka

    Archiwum

    Wydawnictwo

    Repozytorium

    Liczba członków (honorowych, rzeczywistych, wspierających)

    Prezesi honorowi

    Prezesi (daty urzędowania)

    Sekretarze generalni (daty urzędowania)

    Skarbnicy (daty urzędowania)

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

3. UDZIAŁ W FEDERACJACH I INNYCH ORGANIZACJACH

4. OPUBLIKOWANE WYDAWNICTWA ZWARTE (W WYBORZE)

5. PROWADZONE WYDAWNICTWA CIĄGŁE (CZASOPISMA I WYDAWNICTWA NIEREGULARNE)

6. ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW TOWARZYSTWA

7. LITERATURA DO DZIEJÓW TOWARZYSTWA (W WYBORZE)

8. Podpis autora (autorów)

 

 

Kierując do Państwa prośbę o włączenie się w proces tworzenia tego dzieła, ważnego w naszym przekonaniu dla teraźniejszości i przyszłości społecznego ruchu naukowego, mamy nadzieję na wspólną realizację Słownika, którym udokumentujemy działalność pokoleń ludzi pracujących społecznie na polu naukowym, włączając się w dokonania polskiej nauki.

 

Do niniejszego pisma dołączamy tekst hasła edycji słownika z 2004 r., jeśli został on w niej zamieszczony. Ułatwi to aktualizację dotychczasowych dokonań.

 

 

Gotowe hasła, jak również wszelkie zapytania należy kierować na adres organizatora prac:

 

Uniwersytet Kaliski

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych

e-mail: iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl

 

 

Lista otrzymanych i przyjętych haseł znajduje się na stronie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

www. ktpn.org

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak

Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych

Uniwersytetu Kaliskiego

 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

logo_ktpn_duze.jpg
pan.png
UK.png
bottom of page